Proběhla řádná Valná hromada VK Ostrava, z.s. – došlo k zásadní změně ve složení správní rady

Předseda správní rady následně navrhnul, aby předsedou valné hromady byl zvolen Judr. Radim Kubica, zapisovatelem Mgr. Adriana Stiborková a ověřovatelem zápisu člen správní rady a manažer klubu Ing.Tomáš Zedník.

Valná hromada byla předsedou Judr. Radimem Kubicou prohlášena za usnášeníschopnou, protože z 42 členů VK Ostrava, z.s. bylo přítomno 22 členů.

Usnášeníschopná Valná hromada hlasovala aklamací a všech přítomných 22 členů zvolilo orgány Valné hromady.

Předseda valné hromady tlumočil návrh předsedy správní rady a člena spolku navrhl nechť je odvolán Ing. Ivan Cap z funkce člena správní rady a to zejména z těchto důvodů:

  1. Založil do sbírky listin vedené KS v Ostravě neplatné stanovy tedy stanovy, které neschválila valná hromada spolku.
  2. Bez projednání ve správní radě se pokusil přijímat nové členy spolku.
  3. Na základě neplatných stanov činil kroky směřující k ovládnutí spolku Volejbalový klub Ostrava, z.s. a VK Ostrava s.r.o.
  4. Bez vědomí správní rady registroval na své jméno kombinovanou ochrannou známku znázorňující logo volejbalového klubu Ostrava a následně je až na opakované výzvy správní rady úplatně převedl na Volejbalový klub.
  5. Přestože byl zapsán jako místopředseda spolku Volejbalový klub Ostrava, z.s. v obchodním rejstříku, doposud nepředal veškeré listiny, které za spolek podepsal k řádnému vedení účetnictví.
  6. Přestože byl zapsán jako jednatel VK Ostrava, s.r.o. v obchodním rejstříku, doposud nepředal veškeré listiny, které za s.r.o. podepsal k řádnému vedení účetnictví, čímž poškozuje zájmy nejen VK Ostrava, s.r.o. ale i spolku.
  7. VK Ostrava s.r.o. musela z důvodu kroků Ing. Capa vrátit část dotace města Ostravy ve výši cca 500.000,- Kč.

Valná hromada o tomto návrhu hlasovala aklamací a v tomto okamžiku přítomných 23 členů hlasovalo pro odvolání Ing. Ivana Capa z funkce člena správní rady 22 členy a jeden člen se zdržel.

Předseda valné hromady přednesl návrh členů správní rady, aby byla do funkce člena správní rady jmenována Mgr. Adriana Stiborková.

Valná hromada o tomto návrhu hlasovala aklamací a v tomto okamžiku přítomných 23 členů hlasovalo pro jmenování Mgr. Adriany Stiborkové do funkce člena správní rady všemi 23 členy.

Následovala krátká přestávka v jednání Valné hromady, kdy se sešla samostatně Správní rada.

Předseda Valné hromady konstatoval, že v rámci přestávky proběhlo jednání Správní rady se závěrem, že správní rada odvolala Ing. Ivana Capa jako člena spolku.

Před schválením nových stanov VK Ostrava, z. s. vystoupil člen zapsaného spolku pan Wagner a navrhl založení kontrolní komise zapsaného spolku. Tento návrh nebyl Valnou hromadou akceptován.

Předseda valné hromady přednáší návrh, aby byly schváleny nové stanovy, jejichž znění bylo zveřejněno na webových stránkách klubu.

Valná hromada o tomto návrhu hlasovala aklamací a v tomto okamžiku přítomných 29 členů hlasovalo pro schválení nových stanov 26 členy a 3 členové se zdrželi.

Předseda správní rady VK Ostrava, z. s. Ing. Pavel Žurek následně zhodnotil sportovní průběh sezon 2014/2015 a 2015/2016 od doby konání poslední řádné valné hromady a to u všech věkových kategorií. Poděkoval za podporu vedení města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Zdůraznil, že nyní nastává po vyjasnění situace ve vedení klubu opět snaha všech členů správní rady o hledání strategického partnera klubu, pro kterého jsou ve správní radě klubu rezervována dvě místa do celkového počtu sedmi členů správní rady. Následně Ing. Žurek poděkoval všem trenérům a speciálně Lubomíru Vašinovi a Ivanu Pelikánovi, který musel za bývalého vedení z klubu odejít. Dále nezapomněl ani na Tomáše Zedníka a Stanislava Šeredu, kteří se letos podíleli nemalým dílem na zisku extraligového titulu juniorů a bronzu kadetů. Na závěr Ing. Žurek vyjádřil přání úspěšné sezony 2016/2017, kde bude nejdůležitější finančně stabilizovat klub.

Člen správní rady a manažer klubu Tomáš Zedník sdělil členům klubu hospodaření klubu za léta 2014 – 2016. V sezoně 2015/2016 chtěl klub pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Nyní podává správní rada žádost o audit ve VK Ostrava, s.r.o., kde nemá doposud stávající vedení klubu k dispozici smlouvy, písemné a účetní materiály od bývalých jednatelů VK Ostrava, s.r.o. Ing. Ivana Capa a Romana Krákory. Klub nyní řeší nevyjasněné pohledávky či dary v celkové hodnotě jednoho milionu korun, ke kterým od minulého vedení zatím neobdržel příslušnou dokumentaci. Pro sezonu 2016/2017 bude klub hospodařit s rozpočtem 7 150 000 korun.

Po krátké diskusi následně Judr. Radim Kubica v 16,07 hod. Valnou hromadu VK Ostrava, z. s. ukončil.