Pozvánka pro členy z.s. VK Ostrava na Valnou hromadu

Pozvánka
Spravní rada Volejbalového klubu Ostrava, z.s. svolává

VALNOU HROMADU SPOLKU
VK Ostrava, z.s.
sídlem Hrušovská 2953/15, 702 00 Ostrava

Program:

1. Identifikace osob účastnících se valné hromady
2. Zahájení
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a oveřovatele zápisu
4. Informace o vývoji v klubu od poslední valné hromady
5. Volba nového člena Správní rady
6. Hospodářské výsledky
7. Zhodnocení sezón od poslední valné hromady, plán na sezónu 2024-2025
9. Diskuze
10. Závěr

Valná hromada proběhne 22.4.2024 v 18 hod. v počítačové místnosti Gymnázia Hladnov na adrese Hladnovská 35, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava.

Upozornění: Valné hromady se smí zúcastnit pouze řádní členové spolku a osoby s výslovným pozváním správní rady spolku. Ostatní osoby nebudou na valnou hromadu vpuštěny.

V Ostrave dne 2.4.2024

za Správní radu VK Ostrava, z.s.
Ing. Pavel Žurek, předseda správní rady